Big Fish Nekielka 

Firma Expert-Karp zaprasza wszystkich karpiarzy na ekscytujące zawody rozpoczynające sezon karpiowy 2023. W dniach 19 - 23 kwietnia 2023 roku na łowisku Expert-Karp Nekielka odbędą się zawody Big Fish Nekielka. Zespół który złowi największą rybę zawodów (karp, amur) otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5000 zł oraz nagrody w sprzęcie karpiowym.. Łowcy II i III największej ryby zawodów, również otrzymają nagrody rzeczowe a wśród pozostałych uczestników rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki. W imprezie wystartują max 23 zespoły. Obszar połowu każdego zespołu oznaczony zostanie bojkami.Dozwolone będzie korzystanie ze środków pływających w celu: sondowania, nęcenia, wywożenia zestawów i holu ryb. Kwota wpisowego wynosi 1500 zł od ekipy oraz 300 zł asystent. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach. Wszystkie informacje na stronie www.expert-karp.pl w odnośniku zawody Nekielka. Każda Ekipa, która będzie chciała wystartować w tych prestiżowych zawodach musi dokonać rejestracji zespołu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.expert-karp.pl.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Organizatorem zawodów jest firma EXPERT-KARP, która ma decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z regulaminem i przebiegiem zawodów. Organizator może w każdej chwili zmienić całość lub część regulaminu. O wszystkich zmianach startujący muszą być poinformowani przed rozpoczęciem zawodów. Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie będzie zwracać wpłaconego wpisowego. Po zakończeniu losowania ekipy będą mogły dojechać samochodami w rejon wylosowanego wcześniej stanowiska – celem wypakowania sprzętu. Do godziny 14:00 wszystkie samochody muszą być odstawione – zaparkowane w miejscach do tego przeznaczonych tj. parkingach. Na każdym z brzegów jeziora ustawione są toalety. Ubezpieczenia (OC i NW) startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub sami zawodnicy. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami przez zawodników jak i gości odwiedzających uczestników zawodów. Osoby odwiedzające startujących, przed wejściem na teren zawodów muszą powiadomić organizatorów lub sędziów zawodów o odwiedzinach danej ekipy, następnie po uzyskaniu zgody mogą udać się do danej ekipy wyłącznie pieszo, pojazdy muszą zostać pozostawione na I lub II parkingu wjazdowym. Teamy startujące w zawodach wyrażają zgodę na filmowanie ich, robienie im zdjęć podczas trwania zawodów jak również na dowolne wykorzystanie (publikację) przez organizatorów wykonanych w czasie zawodów zdjęć i filmów.

Podczas trwania zawodów można będzie korzystać z przyczep kempingowych!

REJESTRACJA

Każda Ekipa startująca w zawodach jest zobowiązana do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w terminarzu zawodów. W celu rejestracji prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Teamy, które nie zgłoszą się do rejestracji, nie będą mogły wziąć udziału w zawodach. Nie będzie im również zwrócone wpisowe. Zespół, który zgłosi do zawodów asystenta, również musi go zarejestrować. Koszt startu asystenta w zawodach wynosi 300zł. Obowiązki asystenta opisane są w regulaminie zawodów.

LOSOWANIE STANOWISK

Każdy ze startujących Teamów musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk. Wylosowany numer stanowiska jest ostateczny.

NAGRODY

Nagroda Główna za złowienie największej ryby zawodów (karp, amur) - kwota 5000zł, puchary, nagrody karpiowe, medale okolicznościowe oraz zasiadka weekendowa na łowisku Expert-Karp Nekielka (do wykorzystania w 2023 r.), nagrody rzeczowe.

Łowcy II i III największej ryby otrzymają nagrody rzeczowe oraz zasiadki weekendowe na łowisku Expert-Karp Nekielka (do wykorzystania w 2023 r.), a wśród pozostałych uczestników zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia.

Wszystkie informacje na www.expert-karp.pl

TERMINARZ ZAWODÓW

Środa (19.04.2023 r.)
9:00-10:00 rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów,
10:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie,
14:00 rozpoczęcie łowienia.

Czwartek - Niedziela (20-23.04.2023 r.)
czas trwania zawodów

Niedziela (23.04.2023 r.)
11:00 zakończenie zawodów.
12/13:00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zawodów.

Regulamin asystenta:

Asystent zespołu może uczestniczyć w takich czynnościach jak:

rozbijaniu obozowiska- namiotów, szykowaniu sprzętu, zanęt, sondowaniu, nęceniu, podbieraniu i wypinaniu ryb oraz przygotowaniu ich do ważenia, sesji fotograficznych i filmowania.

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Każda ekipa biorąca udział w zawodach musi składać się z dwóch osób.

 2. Rozbijanie obozowiska dozwolone jest zawodnikom uczestniczącym w zawodach jak również ich asystentowi.

 3. Ekipy rozstawiają namiot/y oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.

 4. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie. W razie nie zastosowania się do zaleceń drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów.

 5. W celu oznakowania łowiska dozwolone jest użycie maksymalnie trzech markerów tyczkowych.

 6. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest z brzegu lub ze środka pływającego, dopuszcza się możliwość stosowania łódek zdalnie sterowanych celem wywożenia zestawów i nęcenia łowiska.

 7. Do czasu rozpoczęcia zawodów samochody po wypakowaniu sprzętu muszą zostać odstawione na parkingi.

 8. Każda ekipa łowi ogólnie na cztery wędki (po dwie na każdego zawodnika). W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeśli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W razie rezygnacji jednego z uczestników danej ekipy, drugi może łowić na dwie wędki.

 9. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej szczytówki.

 10. Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych; robaków, larw itp.

 11. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i może odbywać się z brzegu bądź też ze środka pływającego. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana

 12. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać jedynie partner z tego samego zespołu-ekipy lub zawodnik holujący rybę.

 13. Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie.

 14. Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym/1 worek – 1 ryba/. Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i maty karpiowej.

 15. Złowioną rybę ekipa zgłasza sędziemu, który waży rybę i wpisuje na miejscu wynik w karcie połowu, na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.

 16. Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany.

 17. Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.

 18. Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą Karpie i Amury.

 19. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15min po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.

 20. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.

 21. W klasyfikacji generalnej liczy się największa ryba zawodów.

 22. Zabrania się stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej, rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami.

 23. Startujący podczas zawodów muszą stosować się do regulaminu łowiska. Życzymy tzw. „połamania kiji”.

   

 

   

Polecane serwisy

 • portal
 • karp max
 • wedkarstwo24
 • carppassion

Kontakt z nami

MarekKrawczyk

tel. 503066667
email: krawczyk.marek@poczta.fm

BartoszMalinowski

tel. 600837697
email: bartoszmalinowski85@gmail.com