Grand Prix Zawody


W 2023 roku firma Expert-Karp proponuje wszystkim karpiarzom udział w dwóch turach zawodów zaliczanych do Grand Prix Nekielki.
Będą to zawody:
GOLDEN CARP 24-28. 05. 2023
NEKIELKA CUP 23-27. 08. 2023
W każdej z dwóch tur wystartują maksymalnie 23 dwu lub trzyosobowe zespoły. Zespół dwuosobowy wędkować będzie max. na cztery wędki zaś trzyosobowy na sześć. Obszar każdego stanowiska oznaczony będzie bojami, lewą i prawą. Kwota wpisowego wynosi 1500 zł od ekipy dwuosobowej oraz 2000zł od trzyosobowej. Zawody odbędą się w starej formule tzn. będzie obowiązywał zakaz korzystania ze środków pływających, łódek zdalnie sterowanych, łowienie i hol ryb odbywał będzie się tylko i wyłącznie z brzegu . Do łask powrócą „ kobry, armatki, łyżki zanętowe, rakiety, proce i inne wynalazki”
Organizatorem zawodów jest firma EXPERT-KARP, która ma decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z regulaminem i przebiegiem zawodów. Organizator może w każdej chwili zmienić całość lub część regulaminu.
Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy pod rygorem wykluczenia z zawodów. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie będzie zwracać wpłaconego wpisowego. Po zakończeniu losowania ekipy będą mogły dojechać samochodami w rejon wylosowanego wcześniej stanowiska – celem wypakowania sprzętu. Do godziny 14:00 tj. rozpoczęcia wędkowania, wszystkie samochody muszą być odstawione na parkingi umiejscowione wewnątrz łowiska. Na każdym z brzegów jeziora dostępne są toalety oraz punkty prądowe. Istnieje również możliwość skorzystania z prysznica w rybakówce.
Ubezpieczenia (OC i NW) startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub sami zawodnicy. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami przez zawodników jak i gości odwiedzających uczestników zawodów. Osoby odwiedzające startujących, przed wejściem na teren zawodów muszą powiadomić organizatorów lub sędziów zawodów o odwiedzinach danej ekipy, następnie po uzyskaniu zgody mogą udać się do danej ekipy wyłącznie pieszo, pojazdy muszą zostać pozostawione na parkingu przed wjazdem na łowisko. Teamy startujące w zawodach wyrażają zgodę na filmowanie ich, robienie im zdjęć podczas trwania zawodów jak również na dowolne wykorzystanie (publikację) przez organizatorów wykonanych w czasie zawodów zdjęć i filmów.
 

NAGRODY

Nagrody otrzymają 3 pierwsze zespoły w klasyfikacji generalnej, zwycięzcy 2 sektorów, łowca największej ryby oraz pierwszej i ostatniej ryby zawodów.
I miejsce: 5000 pln (3000 pln w gotówce, 2000 pln bon do wykorzystania na zezwolenia dobowe na łowisku Expert Karp Nekielka w sezonach 2023, 2024 lub startowe na zawody organizowane przez firmę Expert Karp) oraz nagrody renomowanych firm karpiowych, puchary i medale okolicznościowe.
II- miejsce: 3000 pln (2000 pln w gotówce, 1000 pln bon do wykorzystania na zezwolenia dobowe na łowisku Expert Karp Nekielka w sezonach 2023, 2024 lub startowe na zawody organizowane przez firmę Expert Karp ) oraz nagrody karpiowe, puchary i medale okolicznościowe
III- miejsce: 1500 pln (1000 pln w gotówce, bon 500 pln do wykorzystania na zezwolenia dobowe na łowisku Expert Karp Nekielka w sezonach 2023, 2024 lub startowe na zawody organizowane przez firmę Expert Karp) oraz nagrody karpiowe, puchary, medale okolicznościowe
Zwycięzcy sektorów: 500 pln (bon do wykorzystania na zezwolenia dobowe na łowisku
Expert-Karp Nekielka w sezonach 2023, 2024 lub startowe na zawody organizowane przez firmę Expert-Karp)  oraz nagrody karpiowe, puchary, medale okolicznościowe.
Przewidywana pula wszystkich nagród w każdej z tur zawodów to 25.000 PLN. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej nie są klasyfikowani w wynikach sektorowych.
W przypadku sklasyfikowania mniej niż 3 ekip, nagrody zostaną przyznane tylko ekipom, które złowiły ryby. W sytuacji gdy żadna z ekip biorących udział w zawodach nie złowi ani jednej ryby, przyznane zostaną jedynie 3 nagrody "pocieszenia", które zostaną rozlosowane wśród wszystkich startujących ekip.
W Grand Prix zwycięży ta drużyna, która po zakończeniu dwóch tur zawodów uzyska najlepszy wynik wagowy połowionych ryb zaliczanych do ogólnej klasyfikacji. Zwycięzcy G-P otrzymają oprócz nagród karpiowych, puchary, medale okolicznościowe. Zwycięzcy finału otrzymają również darmowy start w cyklu zawodów Grand Prix Nekielki w roku 2023. Oprócz tego zwycięzcy Grand Prix otrzymają nagrodę specjalną, której głównym sponsorem będzie renomowana firma karpiowa. Przewidywana pula nagród 12.000 PLN.
Do ogólnej klasyfikacji G-P liczyć się będą tylko wyniki uzyskane przez zespół startujący w niezmienionym składzie, istnieje jednak możliwość zastąpienia w nagłym wypadku jednego zawodnika innym, który nie startował i nie będzie startował z innym zawodnikiem w którejś z II tur G-P. Nowy zawodnik nie może przenosić uzyskanego wyniku na tzw. własne konto, nie będzie mu się liczył osobno wynik w klasyfikacji G-P. Uzyskany wynik pozostaje przy głównym zespole.
Wszystkie informacje dotyczące zawodów, sponsorów, rejestracji ekip na zawody, znajdziecie na www.expert-karp.pl, sponsorami nagród rzeczowych będą jak co roku profesjonalne firmy karpiowe. Z zawodów tych przeprowadzane będą relacje on line na portalu karpiowym www.portal.expert-karp.pl
Patroni medialni:- Karp Max, Expert Karp
Każda Ekipa, która będzie chciała wystartować w tych prestiżowych zawodach musi dokonać rejestracji zespołu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.expert-karp.pl.

REJESTRACJA

Każda Ekipa startująca w zawodach jest zobowiązana do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w terminarzu zawodów. W celu rejestracji prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Teamy, które nie zgłoszą się do rejestracji, nie będą mogły wziąć udziału w zawodach. Nie będzie im również zwrócone wpisowe.

LOSOWANIE STANOWISK

Każdy ze startujących Teamów musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk. Losowanie będzie przebiegać jednorazowo tzn. że wylosowany numer stanowiska nie będzie można zmienić.
TERMINARZ ZAWODÓW:
Środa (24 maja, 23 sierpnia 2023 r.)
8:00-10:00 rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów,
10:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie łowiska.
14:00 rozpoczęcie łowienia.
Środa-Niedziela (24-28 maja, 23-27 sierpnia 2023 r.)
czas trwania zawodów
Niedziela (18 maja, 27 sierpnia 2023 r.)
11:00 zakończenie zawodów.
12/13:00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zawodów.
Regulamin zawodów:
 1. Rozbijanie obozowiska dozwolone jest zawodnikom uczestniczącym w zawodach.
 2. Ekipy rozstawiają namiot/y oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawów w wodzie oraz hol ryb, musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
 3. Dopuszcza się wjazd na stanowiska przyczep kempingowych.
 4. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie. W razie nie zastosowania się do zaleceń drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów.
 5. W celu oznakowania łowiska dozwolone jest użycie maksymalnie trzech markerów.
 6. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu, zabrania się stosowania łódek zdalnie sterowanych celem sondowania dna, wywożenia zestawów i nęcenia łowiska.
 7. Do czasu rozpoczęcia zawodów samochody po wypakowaniu sprzętu muszą zostać odstawione na parkingi.
 8. Każda dwuosobowa ekipa może łowić max. na cztery wędki, zaś trzyosobowa na sześć. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeśli wszyscy zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyjęte z wody. W razie rezygnacji jednego z zawodników w składzie dwuosobowym, drugi może łowić na dwie wędki, a w składzie trzyosobowym na cztery wędki.
 9. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej szczytówki.
 10. Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych; robaków, larw oraz surowych ziaren
 11. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i musi ono odbywać się z brzegu/wejście do wody max. do pasa/ w granicach własnego stanowiska. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana
 12. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać partner z tego samego zespołu-ekipy lub zawodnik holujący rybę.
 13. Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie.
 14. Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym (1 worek – 1 ryba). Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych do przetrzymywania ryb i maty karpiowej.
 15. Złowioną rybę ekipa zgłasza sędziemu, który waży rybę i wpisuje na miejscu wynik w karcie połowu, na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.
 16. Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania celem zaopatrzenia rany.
 17. Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
 18. W klasyfikacji generalnej liczy się waga 5 największych ryb złowionych przez każdy startujący zespół. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uplasuje się ekipa, która złowiła największą rybę.
 19. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15 minut po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.
 21. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej, rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami po terenie łowiska.
 22. Startujący w zawodach zobowiązani są do przestrzegania zasad regulaminu łowiska https://www.expert-karp.pl/, https://www.expert-karp.pl/lowisko-nekielka.html
 23. Życzymy tzw. „połamania kiji”.


 

 

Polecane serwisy

 • portal
 • karp max
 • wedkarstwo24
 • carppassion

Kontakt z nami

MarekKrawczyk

tel. 503066667
email: krawczyk.marek@poczta.fm

BartoszMalinowski

tel. 600837697
email: bartoszmalinowski85@gmail.com