Nekielka Cup 

POLISH GOLDEN LEAGUE

GRAND PRIX NEKIELKA 2024


Będą to zawody:

24-28. 04. 2024 I tura – Big Fish

22-26. 05. 2024 II tura Golden Carp

10-14. 07. 2024 III tura Wielkopolskie Dni Karpiowe

21-25. 08. 2024 IV tura – Nekielka Cup 

01. 09. 2024 losowanie „Dzikiej Karty”

16-20. 10. 2024 Finał Grand Prix – V Memoriał im. Przemka Hedrycha

W każdej z czterech tur wystartują maksymalnie 23 dwu lub trzyosobowe zespoły. Team dwuosobowy wędkować będzie max. na cztery wędki zaś trzyosobowy na sześć. Obszar każdego stanowiska oznaczony będzie bojami, lewą i prawą. Kwota wpisowego wynosi 3200 zł od ekipy dwuosobowej oraz 4000zł od trzyosobowej. Koszt asystenta 500zł. Podczas zawodów będzie można obrać dowolną taktykę połowu ryb. Będzie można lokować zestawy w wodzie rzutowo bądź też skorzystać z łódki zdalnie sterowanej lub środka pływającego w postaci pontonu-łodzi. Zawody odbędą się w formule „wszystko co karpiowe nie jest mi obce i jest dozwolone”.

Organizatorem zawodów jest firma EXPERT-KARP, która ma decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z regulaminem i przebiegiem zawodów. Organizator może w każdej chwili zmienić całość lub część regulaminu.

Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy pod rygorem wykluczenia z zawodów. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie będzie zwracać wpłaconego wpisowego. Po zakończeniu losowania ekipy będą mogły dojechać samochodami w rejon wylosowanego wcześniej stanowiska – celem wypakowania sprzętu. Do godziny 14:00 tj. rozpoczęcia wędkowania, wszystkie samochody muszą być odstawione na parkingi umiejscowione wewnątrz łowiska. Na każdym z brzegów jeziora dostępne są toalety oraz punkty prądowe. Istnieje również możliwość skorzystania z prysznica w rybakówce.

​Ubezpieczenia (OC i NW) startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub sami zawodnicy. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami przez zawodników jak i gości odwiedzających uczestników zawodów. Osoby odwiedzające startujących, przed wejściem na teren zawodów muszą powiadomić organizatorów lub sędziów zawodów o odwiedzinach danej ekipy. Po uzyskaniu zgody, będą mogły udać się do danej ekipy wyłącznie pieszo. Pojazdy muszą zostać pozostawione na parkingu przed wjazdem na łowisko. Teamy startujące w zawodach wyrażają zgodę na filmowanie ich, robienie im zdjęć podczas trwania zawodów jak również na dowolne wykorzystanie (publikację) przez organizatorów wykonanych w czasie zawodów zdjęć i filmów.

NAGRODY

W każdej z czterech tur nagrody karpiowe otrzyma 5 pierwszych zespołów w klasyfikacji generalnej, które uzyskają kwalifikacje do finału oraz łowca największej ryby. Finał odbędzie się w dniach 16-20 października 2024r. Podczas trwania kwalifikacji każdorazowo przewidziane są niespodzianki dla zawodników. Przewidywana pula nagród rzeczowych podczas wszystkich zawodów to ok. 50.000 PLN.

W wielkim finale wystartuje 21 zespołów. Ostatnie miejsce zostanie przydzielone na zasadach tzw. „dzikiej karty”. Tydzień po zakończeniu czwartej tury Grand Prix, wszystkie zespoły, które nie uzyskały kwalifikacji wezmą udział w losowaniu jednego miejsca promującego start w finale. Losowanie szczęśliwej ekipy odbędzie się w dniu 1 września na żywo na oficjalnym profilu Expert-Karp Nekielka na Facebooku.

I miejsce: 70.000 PLN oraz nagrody karpiowe, puchary i medale okolicznościowe.
II miejsce: 30.000 PLN oraz nagrody karpiowe, puchary i medale okolicznościowe
III miejsce: 15.000 PLN oraz nagrody karpiowe, puchary, medale okolicznościowe

Łowca Największej ryby – 5.000 PLN oraz nagrody karpiowe, puchary, medale okolicznościowe.

W przypadku sklasyfikowania mniej niż 3 ekip, nagrody zostaną przyznane tylko ekipom, które złowiły ryby. W sytuacji gdy żadna z ekip biorących udział w zawodach nie złowi ani jednej ryby, przyznane zostaną jedynie 3 nagrody "pocieszenia", które zostaną rozlosowane wśród wszystkich startujących ekip.

W finale Grand Prix będą mogły wystartować zespoły w składzie, w którym uzyskały kwalifikacje. W nagłym wypadku gdyby jeden z zawodników nie mógł wystartować w zawodach, Kapitan zespołu musi powiadomić o tym fakcie Organizatora, który podejmie decyzję w kwestii ewentualnej zamiany zawodnika. Uzyskany wynik z kwalifikacji i możliwość startu w finale pozostaje przy jednym zawodniku zespołu, który wywalczył awans.

Wszystkie informacje dotyczące zawodów, sponsorów, rejestracji ekip na zawody, znajdziecie na www.expert-karp.pl, sponsorami nagród rzeczowych będą jak co roku profesjonalne firmy karpiowe. Z zawodów tych przeprowadzane będą relacje on-line na portalu karpiowym www.portal.expert-karp.pl

Patroni medialni:- Karp Max, Expert-Karp

Każda Ekipa, która będzie chciała wystartować w tych prestiżowych zawodach musi dokonać rejestracji zespołu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.expert-karp.pl. w dziale zawody.

REGULAMIN ASYSTENTA

Asystent zespołu może uczestniczyć w takich czynnościach jak rozbijaniu obozowiska – namiotów, szykowaniu sprzętu, zanęt, sondowaniu, nęceniu, podbieraniu i wypinaniu ryb oraz przygotowaniu ich do ważenia, sesji fotograficznych i filmowania. Zakaz holowania ryb.

REJESTRACJA

Każda Ekipa startująca w zawodach jest zobowiązana do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w terminarzu zawodów. W celu rejestracji prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Teamy, które nie zgłoszą się do rejestracji, nie będą mogły wziąć udziału w zawodach. Nie będzie im również zwrócone wpisowe.
 

LOSOWANIE STANOWISK

 
Każdy ze startujących Teamów musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk. Losowanie będzie przebiegać jednorazowo tzn. że wylosowany numer stanowiska nie będzie można zmienić. Aby uatrakcyjnić losowanie w jednej z bojek z numerami stanowisk znajdował się będzie szczęśliwy los – JOKER. Ekipa, która wylosuje tą bojkę będzie mogła wybrać sobie stanowisko ze wszystkich, które pozostały do wylosowania.

TERMINARZ ZAWODÓW

W środę w dniu rozpoczęcia zawodów jak i w niedzielę przed ceremonią zakończenia przewidziany jest poczęstunek z grilla, a w dniach czwartek-piątek-sobota - obiady dla wszystkich startujących. Obiady zostaną dostarczone na stanowiska.

​Środa (24 kwietnia, 22 maja, 10 lipca, 21 sierpnia, 16 października 2024r.)
8:00-10:00 rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów
10:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie łowiska
14:00 rozpoczęcie wędkowania
Środa-Niedziela (24-28 kwietnia, 22-26 maja, 10-14 lipca, 21-25 sierpnia, 16-20 października 2024 r.)
czas trwania zawodów
Niedziela ( 28 kwietnia, 26 maja, 14 lipca, 25 sierpnia, 20 października 2024r.)
11:00 zakończenie zawodów
12/13:00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Rozbijanie obozowiska dozwolone jest zawodnikom uczestniczącym w zawodach.
 2. Ekipy rozstawiają namiot/y oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawów w wodzie oraz hol ryb, musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z przyczep kempingowych.
 4. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie. W razie nie zastosowania się do zaleceń drużyna może zostać upomniana, a następnie wykluczona z zawodów.
 5. W celu oznakowania łowiska dozwolone jest użycie maksymalnie trzech markerów.
 6. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest z brzegu lub ze środków pływających. Osoby korzystające ze środków pływających muszą mieć ubrane kamizelki ratunkowe lub kapoki.
 7. Do czasu rozpoczęcia zawodów samochody po wypakowaniu sprzętu muszą zostać odstawione na parkingi st. 18-19, st. 9 oraz 5-6.
 8. Każda dwuosobowa ekipa może łowić max. na cztery wędki, zaś trzyosobowa na sześć. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeśli wszyscy zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyjęte z wody. W razie rezygnacji jednego z zawodników w składzie dwuosobowym, drugi może łowić na dwie wędki, a w składzie trzyosobowym na cztery wędki.
 9. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej szczytówki.
 10. Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych; robaków, larw oraz surowych ziaren pod rygorem natychmiastowego wykluczenia ekipy z zawodów.
 11. Holowanie ryb może odbywać się z brzegu lub ze środka pływającego. Podczas holu ryby z brzegu/wejście do wody max. do pasa/ w granicach własnego stanowiska. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana.
 12. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać partner z tego samego zespołu-ekipy, asystent lub zawodnik holujący rybę.
 13. Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie.
 14. Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym (1 worek – 1 ryba). Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych do przetrzymywania ryb i maty karpiowej.
 15. Złowioną rybę ekipa zgłasza sędziemu, który waży rybę i wpisuje na miejscu wynik w karcie połowu, na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.
 16. Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania celem zaopatrzenia rany.
 17. Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
 18. W klasyfikacji generalnej liczy się waga 3 największych ryb złowionych przez każdy startujący zespół. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uplasuje się ekipa, która złowiła największą rybę.
 19. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15 minut po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.
 21. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej, rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami po terenie łowiska oraz używania wszelkiego rodzaju dronów – obiektów latających.
 22. Startujący w zawodach zobowiązani są do przestrzegania zasad regulaminu łowiska https://www.expert-karp.pl/, https://www.expert-karp.pl/lowisko-nekielka.html
 23. Życzymy tzw. „połamania kijów”.​
Aby dojechać do łowiska Nekielka można skorzystać z poniższych map bądź wykorzystać nawigację map Google do wybranego w niej już punktu:
 
Łowisko Expert - Karp Nekielka w mapach Google
 
Regulamin Łowiska Expert - Karp
 

   

Polecane serwisy

 • portal
 • karp max
 • wedkarstwo24
 • carppassion

Kontakt z nami

MarekKrawczyk

tel. 503066667
email: krawczyk.marek@poczta.fm

BartoszMalinowski

tel. 600837697
email: bartoszmalinowski85@gmail.com